Módosult adótörvény – SZJA változás

2011. november 29.-én megjelent a Magyar közlöny 140. száma, mely közölte a 2011. évi CLVI. törvényt  „Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról„. Ez a törvény a SZJA törvényt módosítja,illetve kiegészíti.

Az adóváltozások a fém és hulladékkereskedőket is érintik. A törvény 14.§ (2) bekezdése kimondja, hogy az SZJA törvényt a következő bekezdéssel kell kiegészíteni:

A magánszemély kifizetőtől – nem egyéni vállalkozóként – fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) átruházására tekintettel szerzett bevételből 25 százalék számít jövedelemnek. Az adót a kifizetéskor a kifizető állapítja meg és vonja le, továbbá a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre – a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként – vallja be és fizeti meg. E jövedelemmel összefüggésben a kifizetőt, illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli.

Vagyis magánszemélytől való fémhulladék felvásárlás esetén a kifizetendő összegből az összeg 25% a jövedelem és ennek a jövedelemnek kell venni a 16%-os adóját, majd ezt az összeget kell a fémkereskedőnek bevallani és kifizetni a NAV felé.

Például az1.000 Forintért felvásárolandó anyagnak a 25% -os jövedelme 250,- Ft és ennek 16%-os adója 40,- Ft. Vagyis az anyagért 960 forintot szükséges fizetni az eladónak az 1.000,-Ft helyett. A fennmaradó 40,- Forintot a fémkereskedőnek a következő hónapban adóként szükséges befizetni a NAV felé.

 

A törvény a nem fémhulladékokkal kereskedőket is érinti, de a nem fémhulladék után továbbra is a magánszemélynek kell megvallani a szerzett jövedelmet. A törvény kimondja, hogy 600.000,- Ft bevétel felett a magánszemélynek adóznia szükséges. Ennek törvényi része alább olvasható.

“(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezésektől függetlenül nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből – ide nem értve, ha a bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként szerzi meg -, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot.”

 

Ezekre a változásokra a FémNyilvántartó programot természetesen felkészítjük, mind vételijegy szinten mind kimutatások szinten!

Frissítés 1.3-as verzióra

Kedves Ügyfeleink,

A FémNyilvántartó 1.3-as verziója megjelent, kérjük frissítsék telepített programjukat erre! Részletes leírást találnak a frissítés menetéről itt:
http://femnyilvantarto.com/downloads/FemNyilvantarto_1.3_telepito.pdf

A következő napokban egy videót is tervezünk közzétenni a frissítés lépéseiről.

Folytatás

Módosult a fémtörvény

Március 31.-én a fémtörvényhez tartozó végrehajtási rendelet módosult. A legfontosabb változás, hogy nem kell lefénymásolni a személyazonosító igazolványt, így a fémkereskedőkre rakodó teher valamelyest csökkent. További fontos változás, hogy a havi jelentésben újabb csökkenési, növekedési jogcímek jelentek meg. Ezeket az újításokat nekünk is át kell vezetnünk a programba. A jövő hét elején érkező nagyobb frissítés csomagban már ezek is benne lesznek.
A további részleteket alább olvashat, illetve a letöltések menüpont alatt is megtalálhatja .pdf formátumban a kormányrendeletet.

A Kormány 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló
314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 2. §
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. § (1) A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: R1.) 15. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A regisztrációs adónak a különös szabályok szerint történõ megállapítása, beszedése és ellenõrzése tekintetében
vámhatóságként elsõ fokú eljárásban
a) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Békéscsaba,
b) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Tatabánya, valamint
c) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Szombathely
jár el.”
(2) Az R1. a következõ 21. §-sal egészül ki:
„21. § A 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 15. § (8) bekezdést a 91/2010. (III. 31.)
Korm. rendelet hatályba lépését köve tõen indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint
történõ megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”
2. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R2.) 4. § (8) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Kormány a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 10/C. §-ában meghatározott szakhatóságként
azokban az eljárásokban, ahol elsõ fokon
a) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Békéscsaba jár el, elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát,
b) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Tatabánya jár el, elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát, és
c) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Szombathely jár el, elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát,
jelöli ki.”
(2) Az R2. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 4. § (8) bekezdést a 91/2010. (III. 31.)
Korm. rendelet hatályba lépését köve tõen indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint
történõ megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”
3. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. ba) pont 8. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a pont a következõ 9–11. alpontokkal egészül ki:
[Összesítõ adatok vámtarifaszámonként:
b) Növekedés és csökkenés adatok
ba) Növekedési jogcímek:]
„8. áttárolás másik telephelyrõl
9. összes bevételezés eladóktól telephely nélkül végzett tevékenység esetén
10. korrekciós növekedés
11. növekedés összesen”
(3) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. bb) pont 7. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a pont a következõ 8–10. alpontokkal egészül ki:
[Összesítõ adatok vámtarifaszámonként:
b) Növekedés és csökkenés adatok
bb) Csökkenési jogcímek:]
„7. áttárolás másik telephelyre
8. összes kiadás vevõknek telephely fenntartása nélkül végzett tevékenység esetén
9. korrekciós csökkenés
10. csökkenés összesen”
(4) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében a „10.” szövegrész helyébe
a „20.” szöveg, 3. melléklet III. f) pontjában az „adószáma” szövegrész helyébe az „adószáma/adóazonosítója” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló
2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. mellékletének VII. pontja.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Ismertető videók, kiterjesztett próbalehetőség, …

Napról napra bővítjük apróbb újdonságokkal a programot, érdemes néha internetkapcsolat mellett indítani, hogy frissíthesse magát. Legutóbbi változtatások:

 • EWC kód feltüntetése a nyomtatványokon
 • Még több raktárlistázási lehetőség: termék név, VTSZ kód vagy EWC kód szerint is kinyomtathatja a készletét (Raktár fül jobb oldala)
 • Anyagbevétel ablakon az Eladó neve melletti ikon jelzi, hogy összesen eddig milyen értékben hozott be anyagot a kiválasztott ügyfél illetve, hogy súlyra összesen mennyit hozott be idén
 • Személy létrehozásánál irányítószám begépelésével automatikus megjelenik a település

Április 1-gyel nem szüntetjük meg az ingyenes próbaidőszakot, hanem hosszú időre kiterjesztjük mindenkinek. Mivel az április 1-es határidőt a VP felé sokan nem tudják tartani, mi is alkalmazkodunk a megnyúló kezdeti időszakhoz. Amennyiben a próba-adószámok közül használja valamelyiket (pl ado123), FémNyilvántartó programja továbbra is működni fog.

Legfontosabb hírünk azonban a FémNyilvántartó honlapján található: feltöltöttünk ismertető videókat a programról, melyeket mindenkinek ajánlunk megnézni-meghallgatni, mielőtt elkezdi használni a programot. Egy héten belül jópár további videót tervezünk felrakni, melyek azoknak is tartalmazhatnak újdonságokat, akik már a program alapfunkcióit kiismerték maguk. Itt találja a videókat: http://femnyilvantarto.com/?page_id=352

Újítások a közeljövőben

Kedves Érdeklődők,

A közeljövőben várható egy olyan frissítés, mellyel beállíthatják, hogy a program figyelmeztessen-e a hat napos tárolásra, vagy ne. Jelenleg a FémNyilvántartó nem ad lehetőséget például rossz könyveléskor a fém eladására, ezután ez a tiltás kikapcsolható lesz, így az anyagmennyiséget bármikor eladhatja.

Hamarosan elkészülünk a többgépes változattal is, köszönjük türelmüket.

Próbálják ki addig is programunkat, melyet regisztráció nélkül, ingyen megtehetnek, ha letöltik a telepítőt a letöltések fül alól. (Amennyiben régebbi programverziójának frissítése nem sikerült vagy hibát okoz, keressen minket bizalommal!)

Programunkat akár már használhatja is vállalkozása nyilvántartásának vezetésére, készen áll az anyagbevétel, kiadás, számlázás, napi és havi jelentés, egyszerű raktárkezelés, és a VP engedélyét is megkaptuk már. Tesztelje kötelezettségek nélkül, töltse le a Letöltések menüpont alól. Győződjön meg róla, milyen egyszerű a program használata, könnyen ki fog igazodni rajta!

Várjuk kérdéseiket, kéréseiket,
+36 30 260 23 79
+36 30 252 62 56
info@femnyilvantarto.com
A FémNyilvántartók

Hamarosan jön a többgépes verzió! Új fizetési konstrukció!

Kedves fémkereskedők, érdeklődők,

A mai újdonságokat alig tettük közzé, máris dolgozunk a következő újdonságon, mellyel már régóta adósok vagyunk: a több gépről is elérhető nyilvántartással, mellyel akárhány hálózatba kötött számítógépről is dolgozhat ugyanazzal az adatbázissal. Köszönjük türelmüket!

Új fizetési konstrukcióval jelentkezünk a régi mellett: ha nem szeretne a havi / éves fizetéssel bajlódni, egy összegben is megvásárolhatja a program használati jogát. Ez esetben a FémNyilvántartó programot időkorlátozás nélkül használhatja, a frissítésekhez pedig a megrendeléstől számított 3 évig fér hozzá. További részletek az Árak menüpontban és az új Felhasználói Szerződésben a Letöltéseknél.

Az engedélykérelemhez csatolni kell az adatbázis elérési útját, mely egygépes FémNyilvántartó esetén (eddig csak ilyen volt elérhető) a következő:

 • Windows XP esetén:
  • C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataFemNyilvantartoconfig_db.sdf és
  • C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataFemNyilvantartofem_nyilvantarto_db.sdf
 • Windows Vista, Windows 7 esetén:
  • C:ProgramDataFemNyilvantartoconfig_db.sdf és
  • C:ProgramDataFemNyilvantartofem_nyilvantarto_db.sdf

Írjanak, teszteljenek, essenek túl az ellenőrzésen amilyen gyorsan csak lehet.

A FémNyilvántartók

Programunkat a VP elfogadta, használható az anyagkísérő is

Kedves Érdeklődők,

Örömmel mondhatjuk, hogy a FémNyilvántartó az első és eddig egyetlen program, melyet a Vám és Pénzügyőrség elfogadott, mint az új fémtörvény és rendelelet végrehajtására alkalmas szoftvert.

Szerdán délelőtt egy telephelyen az engedély előtti kötelező ellenőrzés során átnézte a FémNyilvántartót és fenntartások nélkül elfogadta azt, így nyugodt szívvel használhatják programunkat. Elfogadta a napi és havi jelentést, a bizonylat és számlanyomtatást, a naplózást, felhasználókezelést, de még az anyagkísérő-nyomtatást is. Az anyagkísérő-nyomtatás eddig nem volt nyilvánosan elérhető a programunkban, de mostantól (ha frissítik a programot) ezt is megtalálják a főablak utolsó (Partnerek) füle alatt.

Sajnos nincs mód a központi elfogadásra, mely esetén nem kellene minden telephelyen újra bevizsgálni a programot, de mindenkit nyugalommal tölthet el programunk elfogadása.

Válassza a legolcsóbb és már bizonyított lehetőséget vállalkozásának vezetéséhet!

A FémNyilvántartók

Mostantól támogatott a 64 bites Windows

Kedves Tesztelők, Érdeklődők,

A mai napon felkerült egy új programverzió, mely a 64 bites Windows operációs rendszereket is támogatja. Ha 64 bites rendszere volt, és eddig programunk nem futott rajta, töltse le az új verziót a Letöltések oldalról.

(Amennyiben nem tudja, milyen rendszert használt, a Vezérlőpult / Rendszer ablakban megnézheti, hogy 32 vagy 64 bites operációs rendszere van-e.)

Köszönjük türelmét a támogatás kivárásához,

A FémNyilvántartók

Újdonságok és árcsökkenés

Kedves Ügyfeleink, Érdeklődők, Támogatók,

Péntekre a tesztelést támogató új lehetőséggel jelentkeztünk, melynek segítségével egy tetszőlegesen hosszú tesztelési időszak után kiürítheti az adatbázist. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kötelező használatba vételi és adatszolgáltatási időszak megkezdéséig (vagy az engedély megszerzéséig) Önök kipróbálhassák, tesztelhessék a FémNyilvántartót, de az éles használatkor tiszta lappal induljanak. Fontos: az adatbázist csak akkor ürítheti, ha csak a példaként megadott adószámmal hozott létre bizonylatot, számlát. Ha megad más adószámot a cégének adatainál és azzal használja a programot, az adatbázist már nem ürítheti (ha mégis kellene, hívjon minket). Az ürítési funkciót az Beállítások/Adminisztrátor menüben találják, többször is lehet üríteni.

A másik jó hírünk áraink csökkentéséről szól: a napokban bevezettük a telephelyek számával arányosan növekvő kedvezményt (két telephely esetén is!), most pedig módosítottuk a szerződést, hogy 18 hónap után felére csökkent havidíjjal használhassák a FémNyilvántartót. Mindezt mindenféle egyszeri díj nélkül kínáljuk, mert tudjuk, hogy az új szabályozás miatti kiadások így is megterhelőek. Számoljon utána, aligha talál se pár hónapos, se több éves távlatban ennél olcsóbb (és mindezek mellett teljes értékű) programot.

Programunk a többiekhez képest jól áll: már havi jelentés is készíthető benne, fejlett raktárműveletek (áthelyezés, átminősítés) is készen vannak, a biztonságos naplózás, egyszerű sztornózás pedig régebb óta elérhető funkciók. Az elkövetkezendő hetekben a hátralévő kisebb feladatokat apránként tesszük fel, ezeket a FémNyilvántartó elindításával és frissítésével elérheti. Adatait a frissítések nem veszélyeztetik. Frissítéshez csatlakozzon az internetre, indítsa el a FémNyilvántartót, majd engedélyezze a frissítés telepítését. Bizonyos esetekben kétszer kell elindítani a programot, amíg az felkínálja a frissítést.

Kérdéseiket várjuk továbbra is az info@femnyilvantarto.com címre,

jó tesztelést kívánunk,

a FémNyilvántartók

Megígértük, betartottuk – használható a FémNyilvántartó

Tisztelt Partnereink, leendő partnereink!

Mindenki számára ismert, hogy a fémkereskedelmi engedély benyújtásának határidejét a Vám-és Pénzügyőrség egy hónappal – 2010. április 1-ig meghosszabbította. A határidő meghosszabbítás nem csak az engedélyek benyújtására jelent haladékot, hanem
elegendő időt biztosít a felkészülésre is. Használjuk ki az időt!

A mi munkánk első nagy része véget ért! A fémnyilvántartó immár alkalmas a fémkereskedelmi tevékenység dokumentálására! Bátran töltse le és tesztelje kötelezettség nélkül!
Mi megköszönjük a kritikát. – Csapatunk célja egy olyan professzionálisan alkalmazható szoftver kifejlesztése volt, mely mindenki számára alkalmazható, mivel személyes tapasztalatból tudjuk, hogy nincs két egyforma telep. Kérjük a szoftverrel kapcsolatos értékes tapasztalatait ossza meg velünk!

A most felkerült programverzió az alábbi funkciókat támogatja teljes mértékben:

A program teljesíti a fém törvényben, illetve a hozzá kapcsolódó végrehajtó rendeletében előírtakat!

 • Felhasználók kezelése
 • Napló készítés
 • Biztonsági mentés
 • Nyilvántartás
 • Bizonylatolás
 • Készlet nyilvántartás
 • Kezelés és osztályozás támogatása
 • Vételi jegy és további bizonylatkészítés
 • Számlázás
 • Napi és havi bejelentés egy gombnyomásra

Ami még nem elérhető:

 • Az anyagkísérő okmány előállítása jelenleg VPOP elfogadtatásra vár.
 • Előkészületben a hulladékos jelentés

A program természetesen a végrehajtó rendelet hatályba lépéséig ingyenesen használható!

Nekünk Ön nem csak a szerződéskötésig fontos! A Fémnyilvántartót folyamatosan a követelményeknek, igényeknek megfelelően fejlesztjük tovább, egyben természetesnek tartjuk, hogy az Ön igénye alapján a helyszínen is segítsünk.
Tőlünk nem csak egy szoftver vesz, hanem egy biztonságos háttért az üzemeltetéshez.

A felszabaduló kapacitásunkat most már a személyes segítségnyújtásra tudjuk fordítani.
Szerződött partnereinknek kedvezményesen elvégezzük az engedélyeztetési eljárást, melynek természetes része a programunk üzembe helyezése, használatának megtanítása, tanácsadás.